شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

مقدم

+ *ما بي خيال مرقد زينب(س) نمي شويم روي تمام سينه زنانت حساب کن *
خدا کنه عمل کنيم فقط حرف نباشه...آمين
ساعت دماسنج
مقدم
رتبه 94
1 برگزیده
402 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مقدم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top