شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

مقدم

+ +
مگه ما گفتيم کجه؟؟؟
مقدم
يعني شما همشو راست ديدين؟؟ راستشو بگو!
آره!
مقدم
خب پس ديگران رو قضاوت کن!
باشه
mp3 player شوکر
مقدم
رتبه 94
1 برگزیده
402 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مقدم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top