شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

مقدم

+ فرياد صادق آل محمد (ص) و پيشواي مذهب جعفري: گروهي هستند که ادعاي پيروي از من دارند و سنگ محبت و ولايت ما را به سينه مي زنند... درحاليکه به خدا قسم، من امامشان نيستم... خدا لعنتشان کند... هر چه مي پوشم پرده دري مي کنند... مي گويم چنين و چنان و مي گويند نه، منظورش چنان و چنين است... *من، تنها امام آن کسي هستم که مرا اطاعت کند*.
ساعت ویکتوریا
مقدم
رتبه 94
1 برگزیده
402 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مقدم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top